IX Memoriał Józefa Zemana

Stowarzyszenie ALPS Wadowice już po raz dziewiąty uczci memoriałem siatkówki pamięć Józefa Zemana, cenionego wadowickiego trenera siatkówki, prowadzącego drużynę Skawy Wadowice, Szarotki Wadowice i Beskidu Andrychów.

Józef Zeman był wieloletnim nauczycielem języka polskiego oraz wychowania fizycznego a także cenionym trenerem siatkówki. Na początku lat 80-tych zakładał wadowicką „Solidarność”, której był pierwszym przewodniczącym. Za swoją opozycyjną działalność 13 grudnia 1981 r. został internowany.

Członek fundacji „Czartak” oraz „Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej”, którego był wiceprzewodniczącym. Pisał publikację o historii Wadowic (był m.in. autorem książki „Historia AK 12 pp Ziemi Wadowickiej w ujęciu literackim”), jego artykuły ukazywały się w „Nad Skawą”„Wadovianach”„Przebudzeniu”„Kronice Beskidzkiej” czy „Gazecie Krakowskiej”.

Józef Zeman zmarł 30 listopada 2010 roku w wieku 78 lat po ciężkiej chorobie, podczas pobytu u syna we Francji. Wielu z nas uczył języka polskiego, wielu zawdzięcza mu swoje sportowe osiągnięcia, to również po części jemu zawdzięczamy to, że żyjemy w wolnej Polsce.

W sobotę (23.11. 2019) rywalizować będą drużyny młodzieżowe. A w sobotą (14.12.2019) drużyny w kategorii OPEN.

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury

Fizycznej i Sportu „ALPS” Wadowice

zaprasza na

VIII Memoriał Józefa Zemana

Turniej Piłki Siatkowej

Kinder + Sport „3” dziewczęta, młodziczek, kadetek

 

23 listopada 2019 r.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Gminę Wadowice

Regulamin

VIII Memoriału Józefa Zemana

Cel imprezy:

Jej zadaniem jest popularyzacja siatkówki oraz organizacja corocznego turnieju /memoriału/ poświęconego pamięci wybitnego szkoleniowca w historii wadowickiej siatkówki, nauczyciela, trenera, opozycjonisty współtwórcy Wadowickiej „Solidarności” Józefa Zemana.

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS” Wadowice.

Współorganizator:

Gmina Wadowice.

Termin i miejsce organizowanego turnieju:

23 listopada 2019r.

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach ul. Sienkiewicza 9

4. Zasady turnieju:

Udział w turnieju mogą brać drużyny sportu kwalifikowanego, młodziczki, kadetki i kadeci

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 519 352 919.

Formularz zgłoszeniowy z danymi drużyny należy dostarczyć do 22.11.2019r. mailem: biuro@alps.org.pl.

5. Kategorie, system rozgrywek i punktacja:

Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach. W zawodach bierze udział maksymalnie po 4 drużyny w kategorii młodziczki, kadetki, kadeci, decyduje kolejność zgłoszeń. Drużyna składa się z max 12 zawodników.

Drużyny rozgrywają mecze systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów

Punktacja: zwycięstwo 2:0, 3punkty i 0 punktów; zwycięstwo 2:1, 2 punkty i 1 punkt.

O końcowej kolejności decyduje:

  • Większa ilość zdobytych punktów

  • Lepszy stosunek setów

  • Lepszy stosunek małych punktów

Obowiązują ogólne przepisy gry PZPS, wysokość siatki: Kinder+Sport „3” 210 cm, młodziczki 215 cm, kadetki 224

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozgrywania turnieju w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

Postanowienia ogólne:

6. Nagrody:

W każdej kategorii trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary, dyplomy.

7. Inne postanowienia.

Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów oraz powstałe w trakcie turnieju szkody. Odpowiedzialni za zawodników i ich bezpieczeństwo są kierownicy i trenerzy poszczególnych zespołów.

Osoby przebywające na boisku obowiązuje obuwie zamienne na białej podeszwie.

Opiekunowie drużyn ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektu sportowego przez ich podopiecznych pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej.

We wszystkich spornych kwestiach głos decydujący posiada Organizator turnieju.

IX Memoriał Józefa Zemana

Turniej Piłki Siatkowej dla Dorosłych

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach

14 grudnia 2019 r.

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Gminę Wadowice

Regulamin

VIII Memoriału Józefa Zemana

Wadowice 14.12.2019r.

1.Cel Turnieju i warunki uczestnictwa:


1.1.Uczczenie pamięci Józefa Zemana (1932-2010) – wybitnego szkoleniowca w historii wadowickiej siatkówki, nauczyciela, trenera, współtwórcy wadowickiej “Solidarności”.
1.2. Popularyzacja siatkówki.

1.3.Stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestników i widzów.

Stowarzyszenie ALPS zwraca się z prośbą o wpłaty w formie darowizny na cele statutowe organizacji w wysokości 100 zł. na konto Stowarzyszenia ALPS:

Bank Pekao SA o. Wadowice 39 1240 4197 1111 0010 2715 6378 z dopiskiem „darowizna”.

2. Organizator
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”

Współorganizator: Gmina Wadowice

3. Termin i miejsce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9

14 grudnia 2019r. (sobota) kategoria OPEN

8.00 –8.30 – Zbiórka zgłoszonych drużyn

8.35 – Odprawa trenerów

8.50 – Oficjalne otwarcie turnieju

9.00-14.00 – Mecze turniejowe

14.30 – Dekoracja zwycięskich drużyn i zakończenie pierwszego dnia turnieju

4. Ogólne zasady gry i system rozgrywek

4.1 Turniej rozgrywany będzie według przepisów PZPS.

4.2 Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, tie break do 15 punktów.

4.3 W turnieju uczestniczy 12 drużyn, które podzielone zostają na trzy grupy: A,B,C.

O przydziale do grup zadecyduje losowanie, które odbędzie się w trakcie odprawy przed turniejem.

Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 10 grudnia 2019r. Listy ze składem drużyny prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@alps.org.pl. Kontakt tel. 519 352 919.

4.4 Mecze będą rozgrywane na trzech boiskach jednocześnie.

4.5 W turnieju nie mogą występować zawodnicy będącymi czynnymi zawodnikami i uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez PZPS lub związki regionalne MZPS.

4.6 W wypadku zgłoszenia mniejszej liczby drużyn organizator zastrzega sobie prawo przedstawienia nowego systemu rozgrywek

4.7 Eliminacje – system grupowy: mecze każdy z każdym. Do półfinału awansują zwycięzcy grup, oraz drużyna z największą ilością punktów z miejsca drugiego.

4.8 W trakcie turnieju o miejscu decyduje następująca punktacja:

a. Ilość punktów (drużyna otrzymuje: 3 pkt. za wygrany mecz w stosunku 2:0, 2 pkt. – za wygrany mecz 2:1, 1 pkt. za przegrany mecz 1:2, 0 pkt. za przegrany mecz 0:2).
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych.
c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych z poszczególnych meczów.

4.9. Finał:
O końcowej kolejności w turnieju decyduje:
– miejsca 5-12 ilość punktów zdobytych w fazie grupowej, wszystkie mecze.
– półfinały – o zestawieniu par półfinałowych decyduje dodatkowa tabela uwzględniająca zdobyte punkty w grupach, pierwszą parę tworzą drużyny z miejsca 1i3, drugą drużyny z miejsca 2i4.

mecz o 3. miejsce – przegrani półfinałów.
– FINAŁ – zwycięzcy półfinałów.

5. Sprzęt do gry

5.1 Turniej będzie rozgrywany piłkami do siatkówki.
5.2 Każdy zespół musi posiadać stroje sportowe.
5.3 Obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej podeszwie.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Organizator zabezpiecza piłki do gry.
6.2 Organizator nie ubezpiecza zawodników Memoriału od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników memoriału podczas rozgrywek.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
6.5 W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
6.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione kontuzje i urazy powstałe w trakcie turnieju.

7. Nagrody:

W każdej kategorii trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.

We wszystkich spornych kwestiach głos decydujący posiada Organizator turnieju.